log in   |      Site map   |

Project co-finansing from European Union funds

PROJECTS CO-FINANSING FROM NEIGHBOURHOOD PROGRAMME LITHUANIA, POLAND AND KALININGRAD REGION OF RUSSIAN FEDERATION INTERREG III A.

1. Project No 2005/040
The trails of pilgrims Lithuania - Poland”
“Szlak pielgrzyma Polska – Litwa” skrót - “Szlak pielgrzyma”
““Piligrimų kelias, Lenkija-Lietuva” sutrumpinimas - “Pilgrimų kelias”

2. Project No 2005/068 Adjustment of the sites of cultural heritage in Lazdai Region and Puńsk Administrative Commune area to the needs of tourism” acronym - PULAZTUR „Przystosowanie obiektów dziedzictwa kulturowego Rejonu Łoździeje i Gminy Puńsk na potrzeby turystyki” skrót - PULAZTUR
“Lazdijų Rajono ir Punsko valsčiaus savivaldybių kultūrinio paveldo pritaikymas turizmo plėtrai” sutrumpinimas - PULAZTUR

3. Project No 2005/069
"Cultural co-operation and tourism development in Lazdijai district and Punsk area municipalities” sutrumpinimas - PULAZKULTUR                                                                  „Współpraca kulturalna i rozwój turystyki w Rejonie Łoździeje i Gminie Puńsk” skrót - PULAZKULTUR   
“Lazdijų rajono ir Punsko valsčiaus savivaldybių kultūrinio bendradarbiavimo ir turizmo plėtra” acronym - PULAZKULTUR

4. Project No 2005/072
Investment promotion of industrial areas and „green fields“ in Euroregion Nemunas” acronym - “Open fields”
„Pobudzanie inwestycji stref przemysłowych i inwestycji „w szczerym polu” na obszarze Euroregionu Niemen” skrót - “Szczere pole”
„„Pramoninių zonų ir „plyno lauko“ investicijų skatinimas Euroregione Nemunas” sutrumpinimas - “Plynas laukas”


5. Project No 2005/179
Development of Road Infrastructure in the Polish and Lithuanian Border Area in Podlaskie Voivodship” acronym - “Border infrastructur                                                         “Rozwój infrastruktury drogowej na pograniczu polsko – litewskim w województwie podlaskim” skrót “Infrastruktura pogranicza”
„Lenkijos ir Lietuvos pasienio zonos kelių infrastruktūros plėtra Palenkės vaivadijoje“

6. Project No 2005/199
“Improvementof tourist contacts in the Polish/Lithuanian borderland through foundation of new tourist information centres”                                                                                    “Poprawa kontaktów turystycznych na pograniczu polsko-litewskim poprzez tworzenie centrów informacji turystycznej”
“Turizmo ryšių tobulinimas Lietuvos - Lenkijos pasienyje įrengiant turizmo informacinius centrus”

7. Project No 2005/201
“Development of road infrastructure in the lithuanian and polish border area” acronym - “Border roads”                                                                                                                                          “Rozwój infrastruktury drogowej na pograniczu polsko-litewskim” skrót - “Drogi pogranicza”
“Lietuvos ir lenkijos pasienio zonos kelių infrastruktūros plėtra” sutrumpinimas – pasienio keliai”


8. Project No 2006/230
Image improvement and dissemination of information of Euroregion Nemunas” acronym - “Nemunas info”                                                                                                                                          “Poprawa wizerunku Euroregionu Niemen i rozpowszechnianie informacji”
“Nemuno Euroregiono įvaizdžio gerinimas ir informacijos sklaida” sutrumpinimas - “Nemuno informacija”


9. Project No 2006/276
„Development of Communication Means among Academic Youth in Border Region“
„Rozwój instrumentów współpracy młodzieży akademickiej w rejonie przygranicznym”
“Akademinio jaunimo bendravimo priemonių plėtra pasienio regione”

10. Project No 2005/080

"European Culture Cooperation through Folk Songs and Dances "                                         “Współraca kultur Europy poprzez piosenki ludowe i taniec."                                                         " Europos kutlūrų bendradarbiavimas per liaudies dainas ir šokį"                                               


--------------------------------------------------------------------------------


PROJECTS CO-FINANSING FROM NEIGHBOURHOOD PROGRAMME LITHUANIA, POLAND AND KALININGRAD REGION OF RUSSIAN FEDERATION TACIS BAS

Projektas Nr 2007/133-042
"Development of common cultural sphere of Euroregion Nemunas"

"Rozwój wspólnej sfery kulturalnej Euroregionu Niemen"
" Euroregiono Nemuno bendros kultūros erdvės plėtra"


drukuj PDF 


CIT

BIP